Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 79/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nidzicy z 2021-12-14

Sygn. akt III RC 79/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marek Maculewicz

Protokolant: stażystka Angelika Wolicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w N.

przy udziale -

sprawy z powództwa małoletniego M. K. reprezentowanego przez matkę A. K. (1)

przeciwko K. K. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  alimenty od pozwanego K. K. (1) na rzecz małoletniego powoda M. K. ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) r. w sprawie III RC (...) na kwotę po 650 (sześćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, podwyższa poczynając od dnia (...)r. do kwoty po 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatne do rąk matki małoletniego powoda A. K. (1) do 25–go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi, od uiszczenia których strona powodowa była zwolniona,

IV.  koszty procesu między stronami wzajemnie wznosi,

V.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 79/21

UZASADNIENIE

A. K. (1) , działając w imieniu małoletniego powoda M. K. , wniosła o podwyższenie alimentów orzeczonych na jego rzecz od pozwanego K. K. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) r. w sprawie III RC (...) z kwoty po 650 zł do kwoty po 900 zł miesięcznie, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Wniosła też o zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu A. K. (1) podniosła, że małoletni powód M. K. pochodzi ze związku małżeńskiego A. K. (1) i pozwanego K. K. (1), który został rozwiązany wyrokiem Sadu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie VI RC (...)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) r. w sprawie III RC (...) alimenty od pozwanego na rzecz małoletniego powoda zostały podwyższone do kwoty po 650 zł miesięcznie. Od tego czasu sytuacja matki małoletniego powoda częściowo się zmieniła. Pracuje ona w firmie (...) Sp. z o.o. na stanowisku ślusarza, zarabia 2300 zł miesięcznie netto. W dniu (...) r. A. K. (1) nabyła mieszkanie o powierzchni (...) ( ) położone w N. przy ul. (...). Znaczną część ceny tego mieszkania pokryła ze sprzedaży uprzednio zajmowanego lokalu o powierzchni (...) ( 2). Pozostałą część ceny pokryła z kredytu w kwocie 57.000 zł, którego miesięczna rata wynosi 766,58 zł. Decyzja o zmianie mieszkania poprawiła komfort życia strony powodowej, małoletni powód obecnie posiada własny pokój. Czynsz w nowym mieszkaniu wynosi 400 zł, pozostałe opłaty mieszkaniowe kształtują się na poprzednim poziomie. Zwiększyła się opłata za treningi piłki nożnej, która obecnie wynosi 80 zł miesięcznie. W związku z nauką zdalną w okresie pandemii małoletni potrzebuje korepetycji. Zwiększenie kosztów utrzymania małoletniego wynika również z rozpoczęcia przez niego leczenia stomatologicznego i ortodontycznego. Koszt takich wizyt wynosi 200-250 zł miesięcznie.

Pozwany pracuje jako kierowca w firmie transportowej, zarabia przynajmniej 3500 zł miesięcznie netto. W ubiegłym roku pozwany nabył samochód S. (...), planuje nabyć mieszkanie lub dom. Zamieszkuje z nową partnerką i jej dzieckiem. Tym samym koszty utrzymania wynajmowanego przez niego mieszkania rozkładają się na 3 osoby. Pozwany znajduje się w znacznie lepszej sytuacji finansowej niż matka małoletniego powoda. To ona na co dzień sprawuje bezpośrednią opiekę nad M., w ten sposób wykonuje obowiązek alimentacyjny względem dziecka, co pozwala na orzeczenie przez Sąd od pozwanego kwoty alimentów odpowiadającej całości kosztów utrzymania dziecka.

Pozwany K. K. (1) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany podniósł, że od czasu ostatniej sprawy alimentacyjnej nie zaszła istotna zmiana wzajemnych stosunków, która uzasadniałaby zwiększenie wysokości alimentów zsądzonych od pozwanego na rzecz jego małoletniego syna. Od momentu rozstania stron pozwany w zasadzie każdy weekend spędza z synem. Zdarza się, że pozwany zabiera małoletniego powoda w trasę. Matka małoletniego nie wykazuje zainteresowania synem podczas jego pobytów u ojca, czy babci. Po każdym zakończonym kontakcie małoletni nie chce wracać do matki. Oprócz systematycznego uiszczania przez pozwanego alimentów na rzecz syna, obowiązek alimentacyjny pozwany realizuje również poprzez przekazywanie małoletniemu prezentów, organizowanie czasu wolnego podczas kontaktów czy wakacji. Kupuje dla syna ubrania, zakupił synowi łóżko w sklepie (...), które znajduje się w miejscu zamieszkania syna.

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego M. nie odbiegają od typowych potrzeb jego rówieśników, a w ciągu ostatnich 2 lat nie nastąpiła istotna zmiana w zakresie tych potrzeb. Małoletni zaprzestał uczęszczać na treningi piłki nożnej, bowiem matka nie chciała go na te treningi zawozić. Pozwany spłaca po 670 zł miesięcznie kredyt zaciągnięty jeszcze w trakcie małżeństwa na remont mieszkania, w którym matka małoletniego powoda dotychczas mieszkała. Matka małoletniego powoda w kosztach spłaty tego kredytu nie partycypuje. Do spłaty została jeszcze kwota 44.000 zł. Pozwany pracuje na stanowisku kierowcy w firmie transportowej z wynagrodzeniem 3600 zł miesięcznie netto. Ponosi koszty utrzymania wynajmowanego mieszkania w kwocie 1400 zł miesięcznie. Ponosi też koszty dojazdu do pracy w kwocie 300 zł miesięcznie. Opłaca telefon małoletniego powoda, co kosztuje go 125 zł miesięcznie.

Zdaniem pozwanego zasądzenie alimentów w żądanej kwocie, uwzględniając zakres i formę kontaktów pozwanego z synem, oznaczałoby obciążenie go całością obowiązku alimentacyjnego, niejako za matkę małoletniego.

W toku postępowania matka małoletniego powoda A. K. (1) wyraziła zgodę na alimenty w kwocie po 800 zł miesięcznie, zaś pozwany K. K. (1) wyraził zgodę na alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) r. w sprawie III RC (...) alimenty od pozwanego K. K. (1) na rzecz małoletniego powoda M. K. podwyższone zostały z kwoty po 500 zł do kwoty po 650 zł miesięcznie.

Matka małoletniego powoda A. K. (1) pracowała wówczas na ½ etatu w firmie (...) z siedzibą w N. na stanowisku pracownika biurowo-magazynowego. Umowę o pracę miała zawartą tylko do końca 2018 r., bez możliwości jej przedłużenia. Od września 2018 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym, otrzymywała z tego tytułu zasiłek w kwocie 614 zł miesięcznie. Otrzymywała świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie. Innych dochodów nie posiadała. Nie otrzymywała zasiłku rodzinnego, ponieważ nie złożyła wniosku o przyznanie tego zasiłku. Na leczenie siebie przeznaczała około 70 zł miesięcznie. Wraz z partnerem mieszkała w mieszkaniu, za które płaciła około 500 zł, a w sezonie grzewczym 750 zł miesięcznie, jej partner ponosił opłaty mieszkaniowe w tej samej kwocie. Na swoim utrzymaniu A. K. (1) miała tylko małoletniego powoda M. K..

Małoletni powód M. K. miał wówczas 7 lat, uczęszczał do I klasy szkoły podstawowej. W sierpniu 2018 r. zdiagnozowano u niego astmę oskrzelową. Od listopada 2018 r. małoletni często chorował na infekcje górnych dróg oddechowych. Jego leczenie kosztowało około 100 zł miesięcznie.

Pozwany K. K. (1) zatrudniony był wówczas w firmie (...) w G. na stanowisku kierowcy-mechanika, zarabiał 2000 zł miesięcznie netto. Pracował 5 dni w tygodniu. Często zabierał syna do siebie na weekendy. Mieszkał u swoich rodziców, dokładał im do opłat mieszkaniowych 400 zł miesięcznie. Spłacał kredyt zaciągnięty w 2013 r. na spłatę długów obciążających mieszkanie, o które z matką powoda się wówczas starali oraz na remont tego mieszkania i na bieżące potrzeby. Spłacał też 2 inne kredyty w łącznej kwocie 25.000 zł, zaciągnięte w 2015 r. na kurs prawa jazdy i zakup samochodu. Łączne miesięczne obciążenie z tytułu tych trzech kredytów wynosiło 560 zł miesięcznie.

Obecnie matka małoletniego powoda A. K. (1) pracuje w firmie (...) w N. początkowo jako pomocnik ślusarza, a obecnie jako pomocnik lakiernika, zarabia 2300 zł miesięcznie netto. Jest zdrowa. Mieszka we własnym mieszkaniu, za które ponosi opłaty w łącznej kwocie około 600 zł miesięcznie, w tym czynsz 400 zł, prąd 50 zł, gaz 140 zł. To mieszkanie zakupiła w dniu (...)r., zaciągnęła na ten cel kredyt, który spłaca po 776 zł miesięcznie, spłacać go będzie jeszcze przez 10 lat. Mieszka tylko z synem M.. Na wyprawkę szkolną dla syna przeznaczyła ok. 1000 zł, w tej kwocie mieści się koszt zakupu plecaka, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju sportowego na w-f, koszty obiadów szkolnych, komitet rodzicielski, ubezpieczenie. Na wyprawkę dla dziecka otrzymała z ZUS 300 zł. Małoletni M. i jego matka są zdrowi.

Małoletni powód M. K. ma obecnie 10 lat, uczęszcza do IV klasy szkoły podstawowej. Uczy się bardzo dobrze. Pozostaje pod kontrolą stomatologa z uwagi na wadę zgryzu i odwapnienia na zębach, co kosztuje jego matkę 250 zł miesięcznie. We wrześniu 2021 r. wizyty stomatologiczne (zdjęcie (...) i usunięcie mlecznego zęba) kosztowały 200 zł. M. jest przygotowany do założenia aparatu ortodontycznego ruchomego, z tego powodu co miesiąc odbywa konsultację stomatologiczną, każda taka wizyta kosztuje 150-200 zł. Innych problemów zdrowotnych małoletni nie ma. M. gra w piłkę nożną, co kosztuje 80 zł miesięcznie. Lubi spędzać czas z ojcem, spędza z ojcem niemal każdy weekend.

Pozwany K. K. (1) obecnie pracuje w firmie (...).T.U w M. jako kierowca mechanik, zarabia 3613 zł miesięcznie netto. Jeździ po całej Polsce. Do pracy wyjeżdża w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano, wraca w piątek o godz. 18:00, a czasem trochę później. Mieszka na stancji, w mieszkaniu składającym się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Jeden pokój zajmuje z partnerką M. S., drugi pokój zajmuje jej córka J. – lat 10. Partnerka pozwanego pracuje w sklepie mięsnym w N. jako sprzedawca, zarabia 2300 zł miesięcznie netto. Ona otrzymuje na swoją córkę alimenty po 400 zł miesięcznie. Partnerka pozwanego i jej córka są zdrowe. Koszt wynajmu mieszkania to 1150 zł miesięcznie plus opłaty 200 zł miesięcznie. W dniu (...) r. pozwany zakupił w Z. mieszkanie składające się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Cena tego mieszkania wyniosła 130.000 zł. Na zakup mieszkania pozwany zaciągnął kredyt, który przez 30 lat będzie spłacał po 613 zł miesięcznie. Pozwany zakupił to mieszkanie, aby poprawić warunki dla siebie i syna. Syn ma w tym mieszkaniu własny pokój.

Pozwany płaci za swój telefon komórkowy 70 zł miesięcznie, dodatkowo opłaca telefon komórkowy syna po 125 zł miesięcznie. Za telefon syna będzie płacił do sierpnia 2022 r. Płaci też abonament TV 40 zł, internet 40 zł miesięcznie. W 2018 r. zaciągnął kredyt konsolidacyjny na spłatę kredytów zaciągniętych w okresie małżeństwa, który spłaca po 698 zł miesięcznie. Do spłaty zostało jeszcze około 40.000 zł. Pozwany jest zdrowy.

Małoletni M. ma u pozwanego wszystkie potrzebne rzeczy, odzież, obuwie, kurtki, które pozwany sam mu kupuje. M. bardzo lubi wędkować, więc pozwany kupił mu dwie wędki i siatkę wędkarską.

( dowód: odpis wyroku k. 5, 6, kopie przelewów k. 7, 8, umowa kredytowa k. 14, 98-107, zaświadczenie o dochodach k. 15, 73, kopia PIT-37 k. 32-36, kopie faktur k. 37-41, 53-60, dokumentacja fotograficzna k. 42-49, kopie wiadomości k. 61-63, wyjaśnienia A. K. k. 64, 65, 84, wyjaśnienia pozwanego K. K. k. 64v-65, 84, kopia umowy o pracę k. 72, historia rachunku k. 74-79, 80-83, wykaz ocen k. 88, potwierdzenie operacji k. 89-91, umowa sprzedaży k. 92-93, 94-97, akta sprawy III RC (...), bezsporne).

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo małoletniego powoda M. K. zmierzające do podwyższenia alimentów na jego rzecz od pozwanego K. K. (1), jest częściowo zasadne.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, przy czym w świetle art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Z kolei zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy (wyrok z dnia(...)r., sygn. akt I CKN (...), L.) podstawą powództwa z art. 138 kro może być tylko taka zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty. Ponadto przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspakajania potrzeb własnymi siłami. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 kro wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu.

Biorąc pod uwagę datę ostatniej regulacji wysokości alimentów (wyrok Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) r. w sprawie III RC (...)), ustalonych na kwotę po 650 zł miesięcznie, stwierdzić należy, że po obydwu stronach postępowania nastąpiły istotne zmiany.

W ocenie Sądu oczywiste jest to, że usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda od czasu ostatniej regulacji wysokości alimentów wzrosły. Wziąć tu należy choćby pod uwagę ogólny wzrost cen artykułów spożywczych i przemysłowych, jaki w 3-letnim okresie niewątpliwie miał miejsce, jak również fakt, iż małoletni uczęszcza obecnie już do IV klasy szkoły podstawowej, co generuje dodatkowe wydatki ponoszone na zakup różnego rodzaju przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji. Choć małoletni nie choruje już na astmę oskrzelową, to obecnie jest przygotowywany do założenia aparatu ortodontycznego, z tego powodu musi odbywać okresowe wizyty u stomatologa i ortodonty, co niesie za sobą koszty o około 150 zł wyższe, niż poprzednio.

Po stronie matki małoletniego powoda zmiany te polegają na tym, że obecnie pracuje ona w firmie (...) w N. na cały etat, zarabia 2300 zł miesięcznie netto, a więc uzyskuje dochód w kwocie niemal czterokrotnie wyższej niż poprzednio (613 zł). Jest zdrowa, więc nie ponosi już kosztów leczenia w kwocie 70 zł miesięcznie. Z drugiej strony doszedł jej nowy stały wydatek w postaci raty kredytu zaciągniętego w lipcu 2021 r. na zakup mieszkania. Kredyt ten matka małoletniego powoda będzie spłacała przez 10 lat po 776 zł miesięcznie.

Po stronie pozwanego K. K. (1) zmiany te polegają na tym, że obecnie uzyskuje on wynagrodzenie w kwocie 3613 zł miesięcznie netto, a więc około 1600 zł wyższe, niż poprzednio. Nadal spłaca kredyty zaciągnięte w okresie małżeństwa, na co przeznacza 698 zł miesięcznie, a więc około 140 zł miesięcznie więcej, niż w czasie poprzedniej regulacji wysokości alimentów. Od listopada 2021 r. pozwany spłaca też kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania w Z.. Kredyt ten będzie spłacał przez 25 lat po 613 zł miesięcznie.

W tym stanie rzeczy, wobec wzrastających ciągle potrzeb małoletniego powoda oraz postępującej inflacji, zachodzą zdaniem Sądu podstawy do podwyższenia alimentów na jego rzecz, jednakże nie w takim zakresie, jak domagała się tego matka małoletniego powoda. Wobec przedstawionych wyżej okoliczności Sąd nie znalazł podstaw do tego, aby podwyższyć alimenty od pozwanego na rzecz małoletniego M. K. do żądanej pozwem kwoty 900 zł miesięcznie, czy nawet do akceptowanej przez stronę powodową kwoty 800 zł miesięcznie. Zauważyć bowiem należy, iż małoletni powód ma dopiero 10 lat, a kwota zasądzonych na jego rzecz alimentów ustalona jest już na poziomie 750 zł miesięcznie. A przecież pozwany, poza alimentami, ponosi dodatkowe koszty związane z utrzymaniem małoletniego powoda. Wynika to przede wszystkim z tego, że małoletni M. spędza z pozwanym aż trzy weekendy w każdym miesiącu (od piątku do niedzieli) i w tym czasie to pozwany ponosi koszty utrzymania syna. Nadto pozwany płaci też za telefon komórkowy małoletniego, co kosztuje pozwanego dodatkowo 125 zł miesięcznie, ponosi też szereg innych wydatków na syna, związanych chociażby z zakupem odzieży czy organizacją wspólnego wypoczynku. W tej sytuacji, zdaniem Sądu, trudno wymagać od pozwanego, by łożył na małoletniego powoda alimenty w wyższej niż 750 zł kwocie. Tym bardziej, że pozwany, podobnie jak i matka małoletniego powoda, w celu poprawy warunków mieszkaniowych, zaciągnął kredyt mieszkaniowy, który stanowi dla pozwanego istotne obciążenie finansowe. Jak istotne jest to obciążenie świadczy chociażby okoliczność, że to właśnie zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego przez A. K. (1) stało się podstawą do wystąpienia przez nią z pozwem o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego powoda. Obecnie wydatki z tytułu zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego obciążają również pozwanego, co nie mogło pozostać bez wpływu na zakres jego obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego powoda.

W tych okolicznościach Sąd doszedł do przekonania, że zasadne jest podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego M. K., poczynając od dnia złożenia pozwu, z kwoty po 650 zł do kwoty po 750 zł miesięcznie, płatne do rąk matki małoletniego powoda A. K. (1) do 25-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, o czym na podstawie art. 135 i 138 kro orzeczono odpowiednio w punkcie I i II sentencji wyroku. Kwota 750 zł miesięcznie uwzględnia, zdaniem Sądu, usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji. W pozostałym zakresie rosnące potrzeby małoletniego powoda powinna zaspokajać jego matka, która również uzyskuje dochody, i to w kwocie około 1700 zł wyższej niż w 2018 r.

Z uwagi sytuację finansową pozwanego K. K. (1), Sąd nie obciążył go kosztami sądowymi, od uiszczenia których strona powodowa była zwolniona, o czym podstawie art. 100 i art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, orzeczono w punkcie III sentencji wyroku.

O kosztach procesu, na podstawie art. 100 kpc, orzeczono w punkcie IV sentencji wyroku.

O rygorze natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc, orzeczono w punkcie V sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Sztando
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Marek Maculewicz
Data wytworzenia informacji: