Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 46/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Nidzicy z 2017-06-13

Sygn. akt: I C 46/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Elżbieta Gembicka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Nidzicy

sprawy z powództwa (...)w W.

przeciwko G. T.

o zapłatę

powództwo oddala.

I C 46/15

UZASADNIENIE

(...)z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 3.474,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 600,00 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powód na podstawie umowy cesji z dnia 22 listopada 2011 roku nabył wierzytelność w stosunku do pozwanej G. T. od (...) Sp. z o.o. z tytułu świadczonych przez tą spółkę usług telekomunikacyjnych. Pozwana zawarła z wierzycielem pierwotnym umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych o rozliczanych w ramach konta klienta o numerze 1. (...) przypisanego pozwanej.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 13 lutego 2014 roku wydał nakaz w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Pozwana G. T. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych. Pozwana zarzuciła, że powództwo jest całkowicie bezzasadne, gdyż pozwana w dniu 24 lutego 2011 roku sprzedała A. W. prowadzącemu firmę PHU (...) swoją firmę PHU (...). Sprzedaż firmy wiązała się również z przejęciem przez nabywcę wszelkich opłat leasingowych numerów telefonów oraz baz klientów. Ponadto wskazała, iż na skutek nieuczciwości A. W. przeciwko pozwanej są prowadzone postępowania egzekucyjne. W związku z oszustwami popełnionymi przez wyżej wymienionego pozwana złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w K. o popełnieniu przez A. W. przestępstwa i aktualnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, które może mieć wpływ na rozstrzygniecie niniejszej sprawy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa przedłożyła kserokopię umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 19 stycznia 2007 roku zawartą pomiędzy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., a abonamentem nr telefonu (...) G. T. zamieszkałą przy ul. (...) w K., seria i numer dowodu osobistego (...), deklarowana forma płatności - poczta. Umowa obejmowała wydanie telefonu N. (...) nr tel. (...) Umowę zawarto na okres 30 miesięcy. Umowa została podpisana w obecności R. J..

Następnie na dane G. T. została zawarta kolejna umowa w dniu 01 lipca 2010 roku z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W..

Pod wskazanymi umowami został złożony podpis opatrzony datami na imię i nazwisko (...).

Przedmiotowe umowy zostały podpisane przez A. W. z którym to pozwana miała wziąć ślub. A. W. posłużył się danymi pozwanemu w celu zawarcia przedmiotowych umów.

W związku z powyższym pozwana w dniu 26 stycznia 2015 roku zgłosiła do Prokuratury Rejonowej wK.możliwość popełnienia przestępstwa na swoją szkodę wraz wnioskiem o ściganie A. W..

Postępowanie przygotowawcze było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w K. pod sygn. Ds. (...), które zakończyło się sporządzeniem aktu oskarżenia przeciwko A. W..

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie A. W. zarzutów o czyn z art. 270 § 1 kk. Wymienionemu przedstawiono dwa zarzuty a mianowicie: że w dniu 19 stycznia 2007 roku w L. w Salonie partner O. (...) w celu użycia za autentyczne podrobił dokument w postaci umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...)oraz dokument w postaci oświadczenia dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w ten sposób, że na w/w dokumencie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w miejscu data i podpis klienta podpisał się na nim jako G. T. oraz na w/w oświadczeniu pod pieczęcią P.H.U. (...) G. T. podpisał się na nim jako G. T., a następnie tak podrobione dokumenty użył jako autentyczne przedkładając je w Salonie partner O. (...) w L., tj. o czyn z art. 270 § 1 kk. Ponadto postawiono mu również zarzut, że w dniu 20 sierpnia 2009 roku w K. w celu użycia za autentyczny podrobił dokument w postaci aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych o nr abonenckim(...)w ten sposób, ze podpisał się na nim jako G. T., a następnie tak podrobiony dokument użył jako autentyczny w ten sposób, że przesłał go kurierem do (...) Sp. z o.o. w W. tj. o czyn z art. 270 § 1 kk.

W związku z wyżej wskazanymi czynami Wyrokiem Sądu Rejonowego w K. II Wydziału Karnego z dnia 04 września 2015 roku wydanym w sprawie (...)postępowanie karne wobec A. W. zostało warunkowo umorzone na okres próby 2 lat.

Pozwana G. T. o zawarciu umowy z użyciem jej danych osobowych oraz wynikającym z niej zadłużeniu dowiedziała się dopiero z chwilą doręczenia na jej adres zamieszkania w K. nakazu zapłaty wraz odpisem pozwu w niniejszym postępowaniu.

Pozwana nie była klientką firmy (...) Sp. z o.o. i nie posiadała u tego operatora telefonu komórkowego.

Strona powodowa w dniu 22 listopada 2011 r. zawarła z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. umowę ramową przelewu wierzytelności, na podstawie której nabyła między innymi wierzytelność w stosunku do pozwanej wynikającą ze spornej umowy.

Dowód: akta Sądu Rejonowego w K. o sygn.(...); umowa cesji wraz z załącznikami [k. 43-48]; faktury wystawiane przez wierzyciela pierwotnego [k. 49-53]; umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych [k. 53-59]; wyciąg z rejestru funduszu [k. 63-63v]; akt oskarżenia [k. 105-107].

Sąd zważył, co następuje:

Strona powodowa wywodziła swoje roszczenie z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej pozwaną i poprzednika prawnego powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Okoliczności sprawy, w szczególności fakt, że pozwana nigdy nie zawarła z poprzednikiem prawnym strony powodowej umów o świadczenie usług telefonicznych ustalone zostały w oparciu o dokumenty przedłożone przez stronę powodową oraz dokumenty z postępowania przygotowawczego prowadzonego przez KP w K. jak i akt sprawy karnej toczącej się przed Sądem Rejonowym w K. przeciwko A. W..

Podkreślić należy, że A. W. przyznał, iż podpisy pozwanej na umowie z dnia 19 stycznia 2007 zostały przez niego podrobione co zostało potwierdzone zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak wydanym przez Sąd Rejonowy w K. (...)wyrokiem z dnia 04 września 2015 roku w sprawie (...).

W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd nie miał wątpliwości, że pozwana nie zawarła umowy o świadczenie usług telefonicznych z której wynikają dochodzone w niniejszym procesie roszczenia.

Pozwana G. T. kategorycznie zaprzeczyła, aby zawarła sporną umowę o świadczenie usług. Do chwili doręczenia jej nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie miała też wiedzy o funkcjonowaniu w obrocie umowy, w której posłużono się jej danymi osobowymi i podrobiono jej podpis.

Strona powodowa nabyła dochodzoną wierzytelność na podstawie umowy przelewu wierzytelności. Zgodnie więc z treścią art. 513 § 1 kc dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Zarzut niezawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z której powódka wywodzi dochodzone roszczenie okazał się skuteczny i skutkował koniecznością oddalenia powództwa w całości.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować,

2.  O.. wyroku wraz z uzasadnieniem przesłać:

- pełn. powoda.

3.  Za 14 dni lub z apelacją.

N., dn. 29 czerwca 2017 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Szczepkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Gembicka
Data wytworzenia informacji: