Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 39/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nidzicy z 2015-10-13

Sygn. akt: I C 39/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Elżbieta Gembicka

Protokolant:

sekretarka Milena Borowska

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Nidzicy

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) Bank S.A w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I. pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 22 lutego 2014r. nr (...), wystawionemu przez wierzyciela (...) Bank S.A w W. przeciwko dłużniczce J. M., co do kwoty 32.066,94 (trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 94/100) zł wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z tego tytułu egzekucyjnego, opatrzonemu przez Sąd Rejonowy w Olsztynie XI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nidzicy klauzulą wykonalności z dnia 24 marca 2014r. w sprawie o sygn. akt XI Co 65/14,

II. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2 417,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III. nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) Bank S.A w W. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Nidzicy kwotę 1 603,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzy złote) tytułem opłaty sądowej.

Sygn. akt I C 39/15

UZASADNIENIE

Powódka J. M. wniosła pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, a ponadto o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

Powódka w uzasadnieniu wywodziła, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa – Piotr Pietrasik pismem z dnia 26 kwietnia 2014 roku zawiadomił ją o wszczęciu egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego – bankowego tytułu wykonawczego wystawionego przez wierzyciela (...) Bank S.A. w W..

Jednocześnie Komornik dokonał zajęcia wierzytelności z tytułu należnego powódce zwrotu nadpłaty powstałej z rozliczenia podatku dochodowego za 2013 rok i innych ewentualnych nadpłat.

Ponadto Komornik dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego powódki w banku (...) S.A.

Powódka podnosi, że to nie ona zawarła umowę kredytową z pozwaną. Umowę tą zawarł M. A., który posłużył się danymi osobowymi J. M. oraz podrobił jej podpis na umowie . Przeciwko M. A. toczyło się postępowanie karne, które zostało wszczęte na skutek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożonego przez powódkę J. M. w dniu 21 września 2012 roku w Komendzie Powiatowej Policji w M. .

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów sądowych.

Pozwany kwestionował zasadność twierdzeń powódki, gdyż z uzasadnienia pozwu nie wynika, że w postępowaniu karnym została wydana opinia grafologiczna stwierdzająca, że powódka rzeczywiście nie składała podpisu na umowie kredytowej. Podstawą wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego była umowa kredytu planu ratalnego oraz limitu z dnia 30 kwietnia 2012 roku. Własnoręczność podpisów pod umową oraz zgodność zawartych w tej umowie danych z przedłożonym dokumentem tożsamości potwierdził pośrednik działający w imieniu banku (...). Zanim została zawarta umowa kredytowa powódka przedłożyła zaświadczenie o zarobkach.

Powódka nie przedłożyła dowodu, iż faktycznie nie składała podpisu pod umową, a ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Sąd Rejonowy w Olsztynie XI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nidzicy w sprawie o sygn.. akt XI Co 65/14 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez (...) Bank S.A. w W. (...) z dnia 22 lutego 2012 roku postanowieniem z dnia 28 marca 28 marca 2014 roku.

Na tej podstawie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko J. M. zamieszkałej w N. przy ul. (...).

26 kwietnia 2014 roku Komornik zawiadomił powódkę o wszczęciu egzekucji i wezwał ją do dobrowolnego wykonania świadczenia pieniężnego, które powódka otrzymała w dniu 9 maja 2015 roku. Komornik dokonał również zajęcia wierzytelności powódki za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. jak również dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w Banku (...) S.A. Centrala w W..

W dniu 15 maja 2014 roku powódka wniosła o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ponieważ skierowała przeciwko (...) Bank S.A. powództwo o pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.

Powódka załączyła kserokopię zawiadomienie o wyłudzeniu kredytu w kwocie 32066,94 zł z (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na zakup materiałów budowlanych w systemie ratalnym przy wykorzystaniu dowodu osobistego na nazwisko J. M. oraz zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w (...) o przesłaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Mławie z dnia 31 października 2013 roku, a ponadto powódka załączyła odpis pozwu.

W dniu 16 maja 2014 roku Komornik cofnął zajęcie dokonane w Urzędzie Skarbowym i Banku (...) S.A. w W. i tego samego dnia postępowanie egzekucyjne umorzył.

Z akt sprawy karnej o sygn.. akt IIK 1157/13 Sądu Rejonowego w (...) wynika, że 13 stycznia 2015 roku zapadł wyrok, który jest prawomocny. Wyrok zapadł między innymi przeciwko M. A. oskarżonemu o to, że w dniu 3 kwietnia 2012 roku w M. ,woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. i Z. P., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i zawarcia umowy kredytowej nr (...), posługując się fałszywym zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach J. M. w firmie PPHU (...), podrobili podpis kredytobiorcy o treści J. M., wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników (...) Bank S.A. z siedzibą w W., co do tożsamości kredytobiorcy, osiąganych dochodów i realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania , doprowadzając (...) Bank S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32066,94 zł tj. o przestępstwo z art. 270§ kk i art. 286§1 kk oraz art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Oskarżonego M. A. Sąd Rejonowy w (...) uznał winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę .

W pkt.IV wyroku Sąd na zasadzie art. 46§1 kk orzekł wobec oskarżonego M. A. obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego (...) Bank S.A. z siedzibą w W. solidarnie z Z. P. kwotę 32066,94 zł.

Dowód: dokumenty z akt komorniczych o sygn.. akt Km 92429/14, wyroku Sądu

Rejonowego w (...) z dnia 13 stycznia 2015 roku k.808-812, opinii

grafologicznej k.216 w aktach II K 1157/13, postanowienie z akt XI Co

65/14.

Powództwo zasługuje w całej rozciągłości na uwzględnienie.

W świetle przytoczonego rozstrzygnięcia wyroku Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w (...), nie może się ostać w obrocie prawnym bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności przez Sąd Rejonowy w Olsztynie XI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nidzicy, który nakłada na powódkę zobowiązanie, które w świetle przytoczonego stanu faktycznego nie istniało wobec powódki.

Pozwany w procesie karnym miał status pokrzywdzonego, a zatem znane było mu rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w (...) i w oparciu o pkt.IV wyroku mógł żądać naprawienia szkody od M. A. i Z. P., a nie egzekwować zwrot należności z tytułu umowy pożyczki od powódki.

Jako pokrzywdzony pozwany miał prawo wglądu do akt i zapoznania się z opiniami grafologicznymi.

Zgodnie z treścią art. 840§1 pkt 1 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym.

Z przytoczonego stanu faktycznego niezbicie wynika, że brak było podstaw do wystawienia tytułu egzekucyjnego przeciwko powódce i zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności, ponieważ powódka nie była stroną umowy kredytu zawartej z bankiem – pozwanym, gdyż umowa ta została zawarta z oskarżonymi, którzy podszyli się pod powódkę, przedstawiając jej dokument tożsamości i zaświadczenie o zarobkach, a potwierdził to w imieniu banku oskarżony A. K., a nie jak twierdzi pozwany (...).

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł jak w pkt I sentencji wyroku.

O kosztach postępowania zawartych w pkt II wyroku, Sąd orzekł w oparciu o art. 98 kpc w związku z art. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu /Dz.U. z 2013 r., poz.461 z późn. zmianami/.

Powódka była przez Sąd postanowieniem z dnia 24 września 2014 roku zwolniona z kosztów sądowych w całości, a zatem w oparciu o art.113 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd nakazał ściągnąć od pozwanej kwotę opłaty sądowej, nie uiszczonej przez powódkę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Szczepkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Gembicka
Data wytworzenia informacji: